Z przyjemnością informujemy, że we współpracy i dzięki finansowaniu* z Fundacji DKMS realizujemy projekt „Razem dla równych szans” skierowany do rodzeństwa dzieci chorujących na choroby hematologiczne.

Razem dla równych szans

Założeniem projektu jest wsparcie dla rodzin, w których jedno z dzieci leczone jest na chorobę hematologiczną. Wsparcie kierowane jest do zdrowego rodzeństwa chorujących dzieci. Ma celu wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci, które dorastają w rodzinach, którym przyszło mierzyć się z ciężką i przewlekłą chorobą jednego z dzieci.

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach projektu?

Rodzeństwo dzieci leczonych na chorobę hematologiczną w ośrodkach na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, w wieku od 5 do 18 lat.

Jakie choroby rodzeństwa kwalifikują do skorzystania z dotacji?

Ciężkie i przewlekłe choroby hematologiczne takie, jak:

Nienowotworowe choroby układu krwiotwórczego, np.:

 • postępujące choroby układu krwi, stwarzające istotne zagrożenie dla życia, w tym ze wskazaniami do przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych;
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa – pełnoobjawowa;
 • niedokrwistość aplastyczna;
 • niedokrwistość hipoplastyczna;
 • ciężka postać przewlekłej neutropenii;
 • ciężkie zaburzenia krzepnięcia, powodujące zagrażające życiu krwawienia – stan po przeszczepieniu szpiku kostnego bez względu na wskazania;

Nowotworowe choroby układu krwionośnego, np.:

 • chłoniaki (chłoniak Hodgkina (dawniej zwany ziarnicą złośliwą) i chłoniaki nieziarnicze;
 • białaczki (ostre białaczki: limfoblastyczna, szpikowa oraz z niezidentyfikowanej linii i przewlekłe białaczki: przewlekła białaczka szpikowa oraz młodzieńcza białaczka mielomonocytowa);
 • inne niż białaczki nowotwory układu krwiotwórczego, w tym inne nowotwory mieloproliferacyjne i zespoły mielodysplastyczne;

Na jakie wsparcie można liczyć?

Zgłoszone i zakwalifikowane dziecko może liczyć na pokrycie kosztów lub dofinansowanie:

 • zajęć edukacyjnych (warsztaty, kursy)
 • sportowych (treningi),
 • wyjść na wydarzenia kulturalne (np. bilety do kina, na koncert),
 • kursów rozwijających zainteresowania, bądź innych aktywności (np. wyjścia do aquaparku),

Nadrzędnym celem projektu „Razem dla równych szans” jest integracja rodziny i rozwój hobby dziecka. Działania muszą być zgodne z potrzebami i wykazywanymi przez dziecko zainteresowaniami. Finansowanie nie może dotyczyć otrzymania rzeczy materialnej. Przede wszystkim musi przybrać formę wsparcia aktywności, pozwalającej na zdobywanie doświadczeń, rozwijanie kompetencji lub integrowanie rodziny. 

Każde zakwalifikowane dziecko może wskazać trzy aktywności, o których finansowanie chciałoby się ubiegać. Fundacja zastrzega sobie prawo do wybrania dowolnej liczby aktywności, których koszty pokryje (lub dofinansuje) w zależności od zakładanego budżetu. Wybór tych aktywności będzie dokonywany przy aktywnym udziale dziecka i rodziców. Każda z zakwalifikowanych do sfinansowania aktywności musi rozpocząć się przed końcem 2023 roku.

Jakie są kryteria kwalifikacji do programu?

Do programu mogą zostać zakwalifikowane dzieci, które spełniają oba poniższe warunki:

 • są w wieku 5 – 18 lat;
 • ich niepełnoletnie rodzeństwo leczone jest na chorobę hematologiczną lub od zakończenia procesu leczenia minęło nie więcej niż 1 rok (przy czym zasada ta nie obowiązuje rodzeństwa-dawcy szpiku);

Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie przedstawienia dokumentacji potwierdzającej leczenie choroby hematologicznej u rodzeństwa zgłoszonego dziecka. Decyduje kolejność zgłoszeń. Fundacja zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru po osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń przewidzianych w ramach realizacji programu. 

Jak zgłosić dziecko do programu „Razem dla równych szans”? 

WYPEŁNIJ FORMULARZ

*Dotacja Fundacji DKMS, będąca elementem Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, skierowana jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów walczących z nowotworami i chorobami układu krwiotwórczego. W tym roku środki są przyznawane na inicjatywy obejmujące wsparcie psychologiczne dla pacjentów hematologicznych i ich bliskich. Więcej o programie Dotacji Fundacji DKMS można poczytać tutaj.

Dzięki Dotacji Fundacji DKMS mogliśmy opłacić Antkowi 8 miesięcy treningów.