REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI RÓWNIE WAŻNI

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.rowniewazni.org, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Równie Ważni z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. rtm. W. Pileckiego 33, zarejestrowaną w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Zielonej Górze, pod numerem: 0000948986, zwaną dalej Fundacją.
 2. Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych.
 3. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
 • podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
 • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 2. Zadaniem Serwisu jest prezentacja materiałów i informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację. Z serwisu dowiesz się o planach, projektach, sukcesach Fundacji, pracy z dziećmi, historiach podopiecznych Fundacji i wpływu, jaki wywiera na nich dorastanie w rodzinie dotkniętej chorobą jednego z dzieci. Zadaniem serwisu jest również zachęcanie do współpracy z Fundacją.
 3. Serwis umożliwia ponadto:
  • zapisanie do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;
  • zgłoszenie dziecka do programu Fundacji Równie Ważni za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;
  • zgłoszenie wolontariusza, chętnego do współpracy z Fundacją za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Newsletter

 1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy.
 2. Każdy korzystający z usługi newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
 3. Zapisanie się na usługę korzystania z newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Fundacji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie kliknięcie przycisku potwierdzenia i akceptacji linku aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.
 1. W przypadku braku zaakceptowania linku aktywacyjnego przez Użytkownika, newsletter nie będzie wysyłany.
 2. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie imienia Użytkownika oraz adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.
 3. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linku umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach newslettera. Możliwe jest także wypisanie się z usługi poprzez kontakt z przedstawicielami Fundacji pod adresem: fundacja@rowniewazni.org.

Dane w formularzach dla podopiecznych i wolontariuszy

 1. Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.
 2. Zgłoszenie dziecka do programu Fundacji Równie Ważni oraz zgłoszenie wolontariusza odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:
  1. do dokonania zgłoszenia wolontariusza obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail;
  2. do dokonania zgłoszenia dziecka do programu Fundacji konieczne jest podanie imienia i nazwiska zgłaszającego (rodzica), numeru telefonu oraz adresu e-mail, a także imienia i nazwiska zgłaszanego dziecka, jego daty urodzenia oraz miejscowości zamieszkania.
   Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania zgłoszenia i niemożność rozpatrzenia zgłoszenia, a co za tym idzie rezygnację z korzystania z działań Fundacji.
 4. Zgłoszenia są weryfikowane poprzez nawiązanie kontaktu ze zgłaszającym oraz potwierdzenie chęci procedowania zgłoszenia.
 5. Dokonując zgłoszenia w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.
 6. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
 7. Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłącznie w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Fundacja Równie Ważni, z siedzibą pod adresem ul. rtm. W. Pileckiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp.
 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do potrzeb i preferencji każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość/unikalny numer.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  2. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Ponadto Fundacja informuje, że Serwis zawiera odnośniki/linki do innych stron www. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Pozostałe informacje

 1. Prawa do wszelkich publikacji oraz zdjęć oznaczonych jako własność Fundacji Równie Ważni, umieszczonych w Serwisie przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione.
 2. Znak graficzny Fundacji jest chroniony prawem znaków towarowych.
 3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować pod adres e-mail: fundacja@rowniewazni.org. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.
 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację Równie Ważni z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. rtm. W. Pileckiego 33.
 2. Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przewarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach Fundacji i zachęcania do współpracy z Fundacją. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO .
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być tez przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osobę trzecią np. w sytuacji konieczności prowadzenia komunikacji z użytkownikiem, zapewnienia bezpieczeństwa serwisowi, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacja danych dla spełnienia wymogu rozliczalności, dochodzenie i obrona roszczeń i ochrona przed tymi roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. Administrator co do zasady nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie Użytkownika . Dostęp do danych Użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania serwisów Administratora.
 6. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy .
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Może Pani/Pan żądać przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .
 9. Pan/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 10. W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym fundacja@rowniewazni.org, telefonicznie pod numerem + 48 664 355 776 lub pisząc na adres siedziby Fundacji.