Statut Fundacji Równie Ważni

Postanowienia Ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Równie Ważni, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Joannę Grzybiak, Magdalenę Kilan i Kornelię Szytel, zwane dalej Fundatorami, na mocy oświadczenia woli złożonego w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Katarzynę Swędrowską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Drobnera 10/107, w dniu 9 grudnia 2021 roku, pod numerem repertorium A 17271/2021 i działa na podstawie, przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą o działalności pożytku publicznego oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja ma osobowość prawną.
 4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Gorzów Wielkopolski.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami RP.
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w §4 Statutu; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 4. Fundacja ma prawo do współdziałania, współtworzenia oraz bycia członkiem innej organizacji krajowej, zagranicznej lub międzynarodowej, o ile organizacje te posiadają taki sam lub podobny cel działania.
 5. Fundacja ma prawo powoływać podległe sobie jednostki organizacyjne.
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 7. Fundacja posługuje się pieczęciami z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 9. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonanie określonych zadań lub czynności, na przykład pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.

§3

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej oraz Prezydent Miasta Gorzowa.

Cele Fundacji

§4

 1. Fundacja została powołana w celu udzielania pomocy rodzeństwu i rodzicom dzieci dotkniętych ciężką, przewlekłą i/lub zagrażającą życiu chorobą, poprzez udzielanie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego, w myśl zasady przywrócenia rodzinie równowagi i naturalnego sposobu funkcjonowania oraz niwelowania poczucia lęku, smutku i osamotnienia u małoletniego rodzeństwa chorujących dzieci.

Sposoby realizacji celów Fundacji

§5

 1. Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie:
  a) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, poprzez:
 • udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom dzieci chorujących przewlekle i/lub na choroby zagrażające życiu;
 • organizowanie opieki wytchnieniowej i wartościowego, wspólnie spędzanego czasu dla rodzeństwa i rodziców dzieci chorujących przewlekle i/lub na choroby zagrażające życiu w celu pogłębienia więzi emocjonalnych i relacji na linii rodzice – dziecko, a w sytuacji poluzowanych więzi w celu jej odbudowania;
  b) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez:
 • organizację spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń dla dzieci, których rodzeństwo choruje na choroby przewlekłe i/lub zagrażające życiu;
 • organizację wyjazdów integracyjno-terapeutycznych, wypoczynkowych, kulturalnych, edukacyjnych dla dzieci, których rodzeństwo choruje na choroby przewlekłe i/lub zagrażające życiu;
  c) działalności charytatywnej, poprzez:
 • organizację zbiórek publicznych, wydarzeń artystycznych, akcji charytatywnych, mających na celu pozyskanie środków na realizację misji Fundacji;
  d) kultury i sztuki, poprzez:
 • organizację koncertów, wystaw, aukcji, wernisaży i pokazów;
  e) działalności wspomagającej edukację, poprzez:
 • edukowanie dzieci i młodzieży o potrzebach i problemach rodzin dotkniętych chorobą dziecka, naukę empatii, tolerancji i szacunku do osób niepełnosprawnych oraz zmagających się z chorobami i ich rodzin;
 • organizowanie korepetycji i pomocy w nauce dla podopiecznych Fundacji;
 • organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej z zakresu działania Fundacji;
 • prowadzenie i finansowanie badań naukowych wynikających z zakresu działania Fundacji;
 • organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, edukacji obywatelskiej dotyczących potrzeb rodzin dotkniętych chorobą dziecka;
 • kampanie informacyjne, społeczne i inne działania medialne;
  f) promocji i organizacji wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego, poprzez:
 • promowanie idei wolontariatu, organizowanie i finansowanie naboru i szkoleń dla wolontariuszy skupionych wokół idei niesienia pomocy podopiecznym Fundacji;
 • zachęcanie społeczeństwa do włączania się do działań społecznych na rzecz rodzin dotkniętych chorobą dziecka;
 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. O ile przepisy nie stanowią inaczej, dla osiągnięcia celów określonych w Statucie, Fundacja może wspierać lub podjąć współpracę z każdym podmiotem.

Majątek i dochody Fundacji

§6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przekazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe i materialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Dochody Fundacji pochodzą z:
  a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych,
  b) odsetek od posiadanego kapitału na rachunkach bankowych,
  c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
  d) zbiórek publicznych, aukcji, akcji charytatywnych i imprez organizowanych przez Fundację i na jej rzecz,
  e) dalszych świadczeń Fundatorów,
  f) dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  g) nawiązek sądowych,
  h) wpływów z programów celowych,
  i) środków uzyskanych z aukcji prac członków, pracowników, podopiecznych i sympatyków Fundacji,
  j) innych wpływów i dochodów;

§ 7

 1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizację jakiegokolwiek celu Fundacji, chyba że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Fundacja nie ma prawa podejmować działań polegających na:
  a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami Bliskimi”,
  b) przekazywaniu jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 6. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) powstały w danym roku budżetowym jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej Fundacji, która jest działalnością pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 7. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Organy Fundacji


§8

 1. Organami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji – jako organ zarządzający;
  b) Rada Fundacji – jako organ nadzorujący i opiniodawczy;
 2. Można być członkiem tylko jednego organu Fundacji jednocześnie.
 3. Fundatorzy mogą zostać członkami organów Fundacji.
 4. Stanowisko członka organu jest stanowiskiem honorowym, za które nie jest pobierane wynagrodzenie. Członkowie organów mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów, poniesionych w związku z realizacją obowiązków członka organu.
 5. Mandat członka organu Fundacji wygasa z dniem zakończenia kadencji lub odwołania członka organu lub z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w pracach organu Fundacji albo z chwilą śmierci członka organu Fundacji.
 6. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Odwołanie członka organu Fundacji może nastąpić w przypadku:
  a) nienależytego wykonywania obowiązków przez członka organu,
  b) zachowania nielicującego z godnością członka organu,
  c) naruszenia postanowień Statutu przez członka organu.
 8. Decyzje organów podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków danego organu. W przypadku równej liczby głosów decyduje, w zależności od organu, odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady, a pod ich nieobecność Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprzewodniczącego Rady.
 9. W przypadku głosowania, które dotyczy bezpośrednio jednego z członków organów, członek ten nie posiada prawa głosu.
 10. Członkowie Rady Fundacji:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów;

§9 [Zarząd]

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd:
  a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  b) podejmuje wszelkie czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji, w tym powołuje podległe jednostki organizacyjne,
  c) przygotowuje i uchwala projekty wieloletnie i roczne działania Fundacji,
  d) zarządza majątkiem Fundacji,
  e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  f) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie i opracowuje zmiany Statutu,
  g) podejmuje decyzje o współpracy Fundacji z innymi organizacjami, podejmuje uchwały w sprawie połączenia z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji,
  h) uchwala zmiany nazwy Fundacji,
  i) opracowuje projekty regulaminów, w tym Regulaminu Pracy Zarządu,
  j) przygotowuje sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności i merytoryczne dla Rady Fundacji oraz odpowiednich organów,
  k) podejmuje decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 3. Pierwszy skład Zarządu powołują w formie uchwały Fundatorzy Fundacji.
 4. Członków Zarządu kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów, po powołaniu Komitetu Wyborczego i przeprowadzeniu procedury wyborczej.
 5. Zarząd składa się z 2 do 5 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołanych na wspólną, trzyletnią kadencję.
 6. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu jego obowiązki pełni Wiceprezes.
 7. Funkcje Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu sprawowane są honorowo i bezpłatnie.
 8. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji do dokonania oznaczonej czynności prawnej.
 9. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

§10

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu (reprezentacja jednoosobowa). Do czynności zobowiązujących, przekraczających 30 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
 2. Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie mogą udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji i podpisywania w imieniu Fundacji dokumentów w zakresie spraw określonych w pełnomocnictwie. Zarząd prowadzi rejestr pełnomocnictw.
 3. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku. Dopuszczalne jest posiedzenie Zarządu z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, z wyraźną adnotacją w uchwale o sposobie przeprowadzenia i dokładnym określeniu czasu trwania posiedzenia. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego zdalnie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Podjęcie uchwały w trakcie takiego posiedzenia wymaga potwierdzenia jej przyjęcia poprzez złożenie pod treścią uchwały przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu własnoręcznych podpisów w terminie 14 dni od momentu jej podjęcia. Za równorzędne względem podpisu własnoręcznego uważa się złożenie elektronicznego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia uchwały z zachowaniem wymogów formy dokumentowej w rozumieniu art. 77² k.c.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregoś z członków Zarządu lub Rady Fundacji.
 5. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez osoby do tego uprawnione, Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W porządku obrad posiedzenia zobowiązany jest umieścić punkty wnioskowane przez inicjatora zwołania posiedzenia.
 6. O zwołaniu posiedzenia Zarządu, jego miejscu, czasie i porządku obrad, muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za skuteczne. Powiadomienie powinno zostać doręczone nie później niż 5 dni przed posiedzeniem Zarządu.
 7. Zasady pracy Zarządu precyzuje Regulamin Pracy Zarządu uchwalany przez Zarząd i akceptowany przez Radę Fundacji, uwzględniający zapisy Statutu.

§11

 1. Konkurs na członka Zarządu ogłasza Przewodniczący Rady Fundacji na wniosek Zarządu w przypadku zbliżającego się zakończenia kadencji Zarządu lub konieczności uzupełnienia składu Zarządu.
 2. Wzór dokumentu rekrutacyjnego dla kandydatów na członków Zarządu ustala Rada Fundacji.
 3. Zgłoszenia kandydatów muszą wpłynąć do Przewodniczącego Rady Fundacji na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Komitetu Wyborczego, którego zadaniem jest wybór odpowiednich członków Zarządu.
 4. Członkowie Rady Fundacji oceniają zgłoszenia pod względem spełniania warunków formalnych i opiniują je.
 5. Komitet Wyborczy powołuje się na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji dla przeprowadzenia naboru członków Zarządu Fundacji Równie Ważni w przypadku powołania Zarządu nowej kadencji lub konieczności uzupełnienia składu Zarządu.
 6. W skład Komitetu Wyborczego wchodzą:
  a) wszyscy aktualni członkowie Rady Fundacji i niekandydujący w wyborach członkowie Zarządu (którzy stanowią 50% składu Komitetu)
  b) odpowiadająca im ilościowo (uzupełniająca pozostałe 50% składu) liczba wolontariuszy, wybrana spośród przeszkolonych, pełnoletnich wolontariuszy, którzy podpisali Porozumienie o współpracy z wolontariuszem co najmniej 6 miesięcy przed terminem napływu zgłoszeń kandydatów do Zarządu.
 7. Przedstawiciele wolontariuszy zostaną wybrani większością głosów w demokratycznych wyborach spośród tych wolontariuszy, którzy wyrażą chęć udziału w pracach Komitetu Wyborczego i spełniają pozostałe kryteria.
 8. W przypadku braku wystarczającej liczby wolontariuszy do uzupełnienia 50% składu Komitetu Wyborczego, w jego skład wchodzą członkowie Rady Fundacji, Zarządu oraz wszyscy uprawnieni wolontariusze.
 9. Informacja o terminie posiedzenia Komitetu Wyborczego musi zostać przekazana wszystkim uprawnionym do głosowania członkom tego gremium na 14 dni przed terminem głosowania. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za skuteczne.
 10. Dokumenty kandydatów zostaną przekazane wszystkim członkom Komitetu Wyborczego nie później niż na 7 dni przed głosowaniem.
 11. Komitet Wyborczy dokonuje wyboru Przewodniczącego, którego zadaniem jest przeprowadzenie głosowania zgodnie z zapisami Statutu. W przypadku, gdy członkiem Komitetu Wyborczego jest Przewodniczący Rady Fundacji, jest on automatycznie Przewodniczącym Komitetu Wyborczego.
 12. Głosowanie nad kandydaturami na nowych członków Zarządu odbywa się na posiedzeniu Komitetu Wyborczego, po przedstawieniu kandydatur na forum przez wyznaczonego członka Rady Fundacji, w demokratycznych wyborach, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów na kandydata, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Wyborczego.
 13. Dopuszczalne jest przeprowadzenie posiedzenia Komitetu Wyborczego z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, z wyraźną adnotacją w protokole posiedzenia o sposobie przeprowadzenia i dokładnym określeniu czasu trwania posiedzenia. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego zdalnie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
 14. Techniczne kwestie dotyczące sposobu głosowania zostaną określone w Regulaminie Wyborów do Zarządu i Rady Fundacji.
 15. Wynik głosowania na posiedzeniu Komitetu Wyborczego jest obligatoryjny dla członków Rady Fundacji, którzy powołują do składu Zarządu nowych członków zgodnie z wynikiem wyborów. Podjęcie uchwały w trakcie takiego posiedzenia przeprowadzanego z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość wymaga potwierdzenia jej przyjęcia poprzez złożenie pod treścią uchwały przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji własnoręcznych podpisów w terminie 14 dni od momentu jej podjęcia. Za równorzędne względem podpisu własnoręcznego uważa się złożenie elektronicznego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia uchwały z zachowaniem wymogów formy dokumentowej w rozumieniu art. 77² k.c.
 16. Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która:
  a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. jest przeszkolonym i aktywnym wolontariuszem Fundacji i przedstawi co najmniej 3 rekomendacje wewnętrzne;
  c. nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;
 17. Kadencja członka Zarządu upływa z chwilą odbycia posiedzenia Rady Fundacji w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim roku sprawozdawczym danej kadencji oraz w celu udzielenia członkom Zarządu absolutorium z działalności za ten okres.
 18. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Fundacji w przypadku spełnienia warunków określonych w §8, punkt 7 a – c na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 7 wolontariuszy i/lub pracowników Fundacji lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji lub dwóch członków Rady Fundacji.
 19. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
  a. śmierci;
  b. złożenia na ręce Rady Fundacji i do wiadomości Zarządu pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji;
  c. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z dniem uprawomocnienia się wyroku;
  d. podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o odwołaniu członka Zarządu – z dniem podjęcia uchwały;
  e. upływu kadencji;
 20. Jeśli na skutek wygaśnięcia mandatu członka Zarząd, w przypadkach określonych w punkcie 19 a – e, liczba członków Zarządu spadnie poniżej 2 osób, Rada Fundacji powołuje do Zarządu Fundacji w drodze uchwały, bez przeprowadzania konkursu, osobę spełniającą kryteria określone w punkcie 16 a – c. Osoba taka pełni funkcję członka Zarządu do czasu przeprowadzenia konkursu określonego w punktach 1-15. Konkurs taki należy przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od powstania wakatu.

§12 [Rada Fundacji]

 1. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołanych na trzyletnią, wspólną kadencję. Członek Rady może być powoływany na kolejne kadencje.
 2. Wyjątkiem jest kadencja pierwszej Rady Fundacji, która trwa dwa lata.
 3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują w formie uchwały Fundatorzy Fundacji. Jeśli w czasie trwania pierwszej kadencji Rady zaistnieje potrzeba uzupełnienia jej składu, wówczas kolejni członkowie Rady powołani zostają uchwałą Rady po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział biorą członkowie Zarządu i Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.
 4. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
 5. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i kieruje jej pracami.
 6. Funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady pełnione są honorowo i bezpłatnie.
 7. Członków Rady kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów po powołaniu Komitetu Wyborczego i przeprowadzeniu procedury wyborczej.
 8. Komitet Wyborczy powołuje się na wniosek Przewodniczącego Rady dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Fundacji w przypadku powołania Rady nowej kadencji lub konieczności uzupełnienia składu Rady.
 9. Komitet Wyborczy ma za zadanie wybór odpowiednich członków Rady Fundacji.
 10. Komitet Wyborczy składa się z:
  a) 3 przedstawicieli dotychczasowej Rady Fundacji, niekandydujących do Rady Fundacji;
  b) 3 przedstawicieli Zarządu, niekandydujących do Rady Fundacji;
  c) 3 przedstawicieli wolontariuszy, niekandydujących do Rady Fundacji, wybranych spośród przeszkolonych, pełnoletnich wolontariuszy, którzy podpisali Porozumienie o współpracy z wolontariuszem co najmniej 6 miesięcy przed terminem napływu zgłoszeń kandydatów do Rady Fundacji.
 11. Przedstawiciele Rady Fundacji, Zarządu i wolontariuszy zostaną wybrani większością głosów w demokratycznych wyborach spośród tych członków wyżej wymienionych gremiów, którzy wyrażą chęć udziału w pracach Komitetu Wyborczego.
 12. W przypadku braku wymaganej liczby przedstawicieli Rady Fundacji i Zarządu spełniających powyższe wymogi, skład Komitetu Wyborczego uzupełnia się przedstawicielami wolontariuszy wybranymi zgodnie z zasadą opisaną w punkcie 11.
 13. W przypadku braku wystarczającej liczby członków i wolontariuszy do uzupełnienia składu Komitetu Wyborczego, w jego skład wchodzą niekandydujący do Rady Fundacji członkowie Rady Fundacji, Zarządu oraz wszyscy uprawnieni wolontariusze, w liczbie nieprzekraczającej 9 osób.
 14. Kandydaci na członków Rady Fundacji mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez wolontariuszy Fundacji, członków Zarządu lub członków Rady Fundacji. W tym drugim przypadku należy dostarczyć zgodę kandydata na kandydowanie. Wszyscy kandydaci winni dostarczyć wypełniony dokument rekrutacyjny, którego wzór ustala i zatwierdza Zarząd. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Komitetu Wyborczego.
 15. Zgłoszenia spływają do Przewodniczącego Rady Fundacji.
 16. Posiedzenie Komitetu Wyborczego zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji. Ogłoszenie o posiedzeniu musi zostać przekazane członkom Komitetu Wyborczego na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
 17. Dokumenty kandydatów zostaną przekazane wszystkim członkom Komitetu Wyborczego nie później niż na 7 dni przed głosowaniem.
 18. Komitet Wyborczy dokonuje wyboru Przewodniczącego, którego zadaniem jest przeprowadzenie głosowania zgodnie z zapisami Statutu. W przypadku, gdy członkiem Komitetu Wyborczego jest Przewodniczący Rady Fundacji, jest on automatycznie Przewodniczącym Komitetu Wyborczego.
 19. Głosowanie nad kandydaturami na nowych członków Rady Fundacji odbywa się na posiedzeniu Komitetu Wyborczego, w demokratycznych wyborach, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów na kandydata decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
 20. Wynik głosowania Komitetu Wyborczego jest obligatoryjny dla członków Rady Fundacji, którzy powołują do jej składu nowych członków Rady zgodnie z wynikiem wyborów.
 21. Posiedzenie Komitetu Wyborczego może się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, pod warunkiem że zastosowane zostaną środki techniczne pozwalające na zachowanie poufności i zagwarantują możliwość przeprowadzenia wyborów w formie tajnej. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego zdalnie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Podjęcie uchwały w trakcie takiego posiedzenia wymaga potwierdzenia jej przyjęcia poprzez złożenie własnoręcznych podpisów pod treścią uchwały przez wszystkich członków Komitetu w terminie 14 dni od momentu jej podjęcia. Za równorzędne względem podpisu własnoręcznego uważa się złożenie elektronicznego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia uchwały z zachowaniem wymogów formy dokumentowej w rozumieniu art. 77² k.c.
 22. Techniczne kwestie dotyczące sposobu głosowania zostaną określone w Regulaminie Wyborów do Zarządu i Rady Fundacji.
 23. Członkiem Rady Fundacji może być osoba, która:
  a) nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiada wyższe wykształcenie;
  d) cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.
 24. Kadencja członka Rady upływa po odbyciu posiedzenia Rady Fundacji w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim roku sprawozdawczym danej kadencji oraz w celu udzielenia członkom Zarządu absolutorium z działalności za ten okres.
 25. Mandat członka w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
  a) śmierci;
  b) złożenia na ręce Rady Fundacji i do wiadomości Zarządu pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji;
  c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z dniem uprawomocnienia się wyroku,
  d) podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o odwołaniu członka Rady – z dniem podjęcia uchwały,
  e) upływu kadencji;
 26. Jeśli na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji w sposób określony w punkcie 25 a – e liczba członków Rady spadnie poniżej 3 osób, pozostali członkowie Rady wraz z Prezesem Zarządu powołują do Rady w formie uchwały osobę spełniającą kryteria podane w punkcie 23 a – d, z pominięciem konkursu.

§13

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
  b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
  c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,
  e) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
  f) nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  g) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,
  h) występowanie z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie i zatwierdzanie zmian w Statucie Fundacji,
  i) zatwierdzanie regulaminów Fundacji, w tym Regulaminu Pracy Zarządu,
  j) zatwierdzanie uchwały o likwidacji Fundacji podjętej przez Zarząd Fundacji,
  k) zatwierdzanie uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją podjętej przez Zarząd Fundacji;
 2. Rada Fundacji może żądać od Zarządu sprawozdania z oznaczonej sprawy.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności, a także w celu udzielenia absolutorium Zarządowi, winno odbyć się do dnia 31 marca danego roku.
 4. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego zdalnie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Podjęcie uchwały w trakcie takiego posiedzenia wymaga potwierdzenia jej przyjęcia poprzez złożenie pod treścią uchwały przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady własnoręcznych podpisów w terminie 14 dni od momentu jej podjęcia. Za równorzędne względem podpisu własnoręcznego uważa się złożenie elektronicznego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia uchwały z zachowaniem wymogów formy dokumentowej w rozumieniu art. 77² k.c.
 6. Członkowie Rady Fundacji powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku jego obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za skuteczne.
 7. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszeni członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

Postanowienia końcowe


§14

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla realizacji których została ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.
 5. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 6. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że Rada Fundacji wyznaczy innego likwidatora, któremu w trakcie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
 7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na działalność zbieżną z celami Fundacji.