Wystąpienie w rodzinie ciężkiej, przewlekłej i zagrażającej życiu choroby lub niepełnosprawności może być czynnikiem ryzyka wystąpienia problemów natury psychicznej, zarówno u osoby dotkniętej chorobą/niepełnosprawnością, jak i u pozostałych członków rodziny.

Działania z zakresy psychoprofilaktyki, wsparcia emocjonalnego, nauki mentalizacji i organizowania procesu terapeutycznego mogą znacząco poprawić komfort życia osobistego i funkcjonowania społecznego.

Pierwszą i podstawową formą wsparcia podopiecznych są naturalne działania wolontariuszy polegające na stałym kontakcie i rozmowie – są to działania psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne, które dotyczą wszystkich podopiecznych Fundacji.

Działania terapeutyczne są podejmowane, gdy podopieczni zgłaszają taką potrzebę lub gdy wolontariusze zaobserwują coś niepokojącego. Takie podejście zapobiega patologizowaniu zjawisk normalnych, charakterystycznych dla danej rodziny.

Niewydolność państwowego systemu opieki zdrowia psychicznego oraz niska świadomość społeczna w zakresie możliwości uzyskiwania pomocy, z którymi mamy obecnie w Polsce do czynienia, skłaniają do organizowania „pozasystemowych” form wsparcia – działanie statutowe Fundacji polegające na udzielaniu pomocy psychologicznej mogą być realizowane w stosunku do rodzeństwa chorych dzieci, do rodziców chorych dzieci lub do obu grup równolegle.

opracowała Magdalena Lachowska-Mroczek

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia psychoterapeutycznego, napisz: terapia@rowniewazni.org

UDOSTĘPNIJ STRONĘ !     

Skip to content